Κανονισμός Λειτουργίας
Home

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Φοίτηση

Οι µαθητές είναι υποχρεωµένοι να παρακολουθούν ανελλιπώς τα µαθήµατά τους και να προσέρχονται έγκαιρα πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Σε περίπτωση αδυναµίας τους να προσέλθουν στο µάθηµα, κρίνεται σκόπιµο να ενηµερώνεται η Γραµµατεία.

Οι µαθητές είναι υποχρεωµένοι να παρακολουθούν ανελλιπώς τα µαθήµατά τους και να προσέρχονται έγκαιρα πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Σε περίπτωση αδυναµίας τους να προσέλθουν στο µάθηµα, κρίνεται σκόπιµο να ενηµερώνεται η Γραµµατεία. Είναι απαραίτητο οι µαθητές να συµµετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διεργασία και να προσέρχονται επαρκώς προετοιµασµένοι στα διαγωνίσµατα προσοµοίωσης του φροντιστηρίου.

Όταν τηρούνται οι βασικές αυτές προϋποθέσεις, η εκπαιδευτική πρόταση επιτυχίας των Φροντιστηρίων Δομή καθίσταται αποτελεσµατική.

Συγκρότηση τμημάτων

Τα µαθήµατα του προγράμματος σπουδών, καθώς και ο αριθµός των διδακτικών ωρών ανά τάξη, ανακοινώνονται έγκαιρα στην αρχή κάθε νέας σχολικής χρονιάς.

Στην περίπτωση που κάποιο τµήµα είναι ιδιαίτερα ολιγοµελές (1 ή 2 µαθητές), το πρόγραµµα σπουδών που υλοποιείται έχει µικρότερο αριθµό διδακτικών ωρών. Η διδακτική ώρα έχει διάρκεια 45 λεπτά.

Ο µέγιστος αριθµός µαθητών στα τµήµατα του Λυκείου είναι εννέα (9) ενώ στα τµήµατα Γυµνασίου είναι δέκα (10).

Ο συγκεκριµένος αριθµός τηρείται εφόσον η οµοιογένεια και η καλή συνεργασία των µαθητών επιτρέπουν την οµαλή ροή και την εποικοδοµητική διδασκαλία. Διαφορετικά, ο αριθµός των µαθητών στο τµήµα είναι σε αρκετές περιπτώσεις µικρότερος.

Κυρίαρχο κριτήριο  για τη συγκρότηση των τµηµάτων αποτελεί το επίπεδο των µαθητών, δεδοµένου ότι τα οµογενή τµήµατα αποτελούν ζητούµενο στα Φροντιστήρια Δομή.

Αποτελεί δικαίωµα του Διευθυντή Σπουδών να αλλάξει τη σύνθεση κάποιου τµήµατος, εάν κρίνει ότι η µεταβολή αυτή βελτιώνει το εκπαιδευτικό αποτέλεσµα.

Δίδακτρα
Ο µαθητής υποχρεούται να καταβάλει ποσό για την εγγραφή του στο φροντιστήριο, το οποίο διαφοροποιείται ανάλογα µε την τάξη, την οµάδα προσανατολισµού και τα µαθήµατα.

Τα δίδακτρα προκαταβάλλονται µεταξύ 1ης και 5ης ηµέρας κάθε µήνα. Σε περίπτωση που κάποιος σοβαρός λόγος εµποδίσει την έγκαιρη καταβολή των διδάκτρων, ο κηδεµόνας υποχρεούται να ενηµερώσει τη Γραµµατεία και να ορίσει µαζί της την ηµεροµηνία καταβολής τους.

Ο µαθητής αποκλείεται από την περαιτέρω φοίτησή του, εάν µέχρι την πρώτη εβδοµάδα του επόµενου µήνα δεν έχει καλύψει την οφειλή του, εκτός εάν ύστερα από προγραµµατισµένο ραντεβού µε τον Διευθυντή Σπουδών συµφωνηθεί διακανονισµός για να διευθετηθεί η οφειλή.

Τα δίδακτρα της θερινής περιόδου εξοφλούνται το αργότερο 15 ηµέρες µετά την έναρξη των µαθηµάτων.

Ο µαθητής που διακόπτει τη φοίτηση στο φροντιστήριο είναι υποχρεωµένος να εξοφλήσει ολόκληρο τον µήνα κατά τον οποίο διέκοψε τα µαθήµατα.

Ιδιαίτερα μαθήματα
Τα Φροντιστήρια Δομή δίνουν τη δυνατότητα στους µαθητές να παρακολουθήσουν και ιδιαίτερα ατοµικά µαθήµατα µε τους καθηγητές µας, οι οποίοι γνωρίζοντας τις ικανότητες αλλά και τις ανάγκες του κάθε µαθητή , επιτυγχάνουν ευκολότερα τη βελτιστοποίηση του εκπαιδευτικού αποτελέσµατος.

Τα ιδιαίτερα µαθήµατα πραγµατοποιούνται στον χώρο του φροντιστηρίου µε πρόγραµµα ειδικά προσαρµοσµένο στο ωράριο του τµήµατος στο οποίο ανήκει ο µαθητής, ώστε να µην παρουσιάζονται κενά στο πρόγραµµά του.

Για τα µαθήµατα αυτά οι γονείς και οι µαθητές πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά στη Διεύθυνση Σπουδών.

Οι καθηγητές του φροντιστηρίουν δεν έχουν το δικαίωµα να προβαίνουν σε προσωπικές συνεννοήσεις µε τους γονείς για παραδόσεις ιδιαιτέρων µαθηµάτων κατ’ οίκον.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

Η ενηµέρωση των γονέων-κηδεµόνων αναφορικά µε την πρόοδο και την εκπαιδευτική πορεία των µαθητών αποτελεί βασική προτεραιότητα των Φροντιστηρίων Δομή και πραγµατοποιείται ως εξής:

1. Δύο εβδοµάδες µετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς πραγµατοποιείται ενηµερωτικό σεµινάριο ανά τάξη, για τους µαθητές και τους γονείς-κηδεµόνες τους, αναφορικά µε κάθε πτυχή της εκπαιδευτικής µας λειτουργίας και οργάνωσης.
2. Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους πραγµατοποιούνται τρεις προγραµµατισµένες συναντήσεις των γονέων µε τους εκπαιδευτικούς αναφορικά µε την εκπαιδευτική πορεία των µαθητών µας.
3. Ο σύµβουλος καθηγητής επικοινωνεί τηλεφωνικά µε τον κηδεµόνα µία φορά τον µήνα εκτός από τους µήνες κατά τους οποίους υπάρχει προγραµµατισµένη ενηµέρωση γονέων και κηδεµόνων.

Η προσέλευση στις ενηµερώσεις και η τακτική επικοινωνία των γονέων-κηδεµόνων µε τον Διευθυντή Σπουδών του φροντιστηρίου, τον Σύµβουλο καθηγητή και όλους τους διδάσκοντες συµβάλλουν αποφασιστικά στη βελτίωση των επιδόσεων των µαθητών µας και στη γενικότερη ψυχολογική τους στήριξη κατά τη διάρκεια της προετοιµασίας τους.